FAQ

Veel gestelde vragen

Algemeen


 • Bij een zakelijke overeenkomst kan het verstandig zijn om uit te zoeken of de betreffende organisatie van onbesproken gedrag is. Wij kunnen voor u nagaan of uw zakenpartner er een integere handels- en werkwijze op nahoudt. Maak hiervoor gebruik van onze due diligence services. We verifiëren en analyseren alle informatie die nodig is bij strategische of risicovolle beslissingen en stellen een volledig beeld samen van de onderzochte onderneming. Uiteraard kunnen wij ook personen die gelieerd zijn aan het bedrijf voor u screenen. Zo ondersteunen wij u bij het beperken van risico’s bij overnames, zakelijke overeenkomsten en joint ventures.

 • Wij bieden onze mogelijkheden voor een betrouwbare, efficiënte en zorgeloze screening graag op maat aan. Neemt u gerust contact met ons op, tijdens kantooruren via telefoon 088-9876010. Of via e-mail: info@screenen.com.

 • Door het screenen van uw kandidaten over te laten aan Screenen.com, verhoogt u de kwaliteit van uw proces van werving en selectie, terwijl u tijd en kosten bespaart. Screenen is mensenwerk. Dat maakt zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit mét oog voor de privacy van uw kandidaten van groot belang. Screenen.com is in Nederland dé marktleider in pre-employment screeningen. Ons efficiënte werkproces voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en biedt u veel gemak.  

 • Het screenen van kandidaten is een verstandige keuze wanneer u niet voor onprettige verrassingen wilt komen te staan nadat u een nieuwe medewerker heeft aangenomen. Enkele van de voordelen die dit u oplevert:

  • Inzicht in de kwaliteit van het CV
  • Zekerheid over behaalde diploma’s
  • Beperken van risico op fraude
  • Vermijden van onnodige wervingskosten bij mismatch
  • Integriteit en betrouwbaarheid goed kunnen inschatten
 • U neemt contact met ons op wanneer u voor een functie een kandidaat heeft gevonden. De geschiktheid van de kandidaat voor de functie heeft u dan al vastgesteld. Geschiktheid is geen criterium dat wij beoordelen. Wij verzorgen vervolgens een check op basis van de aandachtspunten die u bij ons aangeeft. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken naar CV en diploma’s, de intregriteit van uw kandidaat controleren of (na toestemming van de kandidaat) voormalige werkgevers benaderen. Screenen.com screent altijd op maat op basis van uw wensen.

 • Bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies voeren we een screening voor u uit. Dit doen we ook als er intern signalen zijn van het disfunctioneren van een medewerker.

 • Als uw medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, onderzoeken we of hij geen geheime informatie, klanten of bezit meeneemt.

 • Voordat een arbeidscontract wordt aangeboden, gaan steeds meer werkgevers de achtergrond van de de toekomstige werknemer na. De pre-employment screening kan, afhankelijk van de geambieerde functie, bestaan uit één of meer onderdelen die van belang worden geacht bij de uit te oefenen functie. Je kan daarbij denken aan:

  • Identiteitscontrole
  • CV-check
  • Toetsing sollicitatieformulier
  • Onderzoek Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • Referentieonderzoek
  • Open Source Intelligence-onderzoek (OSINT)
  • Mass media search
  • Financieel onderzoek
  • Interview integriteit
  • Integriteitstest
  • Omgevingsonderzoek
  Vooral bij functies die meer leunen op de integriteit van de toekomstige werknemer (zoals bijvoorbeeld bij financiële instellingen of overheid) is dit nu onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Het screenen van nieuwe medewerkers verhoogt de kwaliteit van uw proces van werving en selectie, en zorgt ervoor dat eventuele integriteitskwesties geen bedreiging voor de organisatie vormen. Een belangrijk neveneffect is bewustwording bij de kandidaat, waardoor een screening bijdraagt aan een gezonde bedrijfscultuur gericht op betrouwbaarheid. Tevens zorgt een goed screenbeleid voor een flinke reductie in werving-, selectie- en opleidingskosten


 • Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring in het veld. Onze psychologen, criminologen en onderzoeks- en interviewspecialisten hebben hun strepen verdiend bij politie, justitie, de Ministerie van Binnenlandse Zaken,  en Ministerie van Defensie, en in de wetenschappelijke wereld. En uiteraard zijn ook alle medewerkers van Screenen.com voor aanname zeer grondig gescreend. Tijdens hun werkzaamheden doen zij er alles aan om de onderste steen voor u boven te krijgen. Per case bekijken zij bovendien welke van onze disciplines of pakketten het best bij u als klant passen. Een vlekkeloze samenwerking draagt immers bij aan het uiteindelijke slagen van het screenproces..

 • Uiteraard. Screenen.com opereert altijd ruim binnen wettelijke kaders en zoekt bovendien aansluiting bij de cultuur van uw organisatie. Screenen is een serieuze zaak met grote belangen. Wij betrachten dan ook de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Relevante wetgevende kaders betreffen:

  • Grondwet artikel 10: Eerbied van de persoonlijke levenssfeer
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Europe’s richtlijn 95/46/EG – 24 oktober 1995
  • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven)
  • Privacy Gedragscode Particuliere onderzoeks- en recherchebureaus
  • Sollicitatiecode NVP
 • Wanneer iemand als zelfstandige werkzaamheden gaat verrichten voor uw organisatie, dan kunnen wij deze persoon voor u screenen en nagaan of deze persoon voldoet aan de door de wet gestelde verplichtingen. U weet dan of u met een betrouwbare partij in zee gaat. Denk hierbij (bijvoorbeeld) aan wettelijk verplichte afdrachten en inhoudingen, zoals loonbelasting, sociale verzekeringspremies, pensioenpremies en ziektekostenverzekering). Ook kunnen wij de geldigheid van de VAR-verklaring beoordelen, een verklaring betalingsmoraal opvragen bij de Belastingdienst en nagaan of de zzp’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tot besluit kunnen we nagaan of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en algemene leveringsvoorwaarden aanwezig zijn.

Werkwijze

 • Ervaart u een storing? Bel dan tijdens tijdens kantooruren met onze telefonische helpdesk via 088-9876008. Buiten kantooruren kunt u storingen melden met een bericht naar helpdesk@screenen.com. Wij spannen ons in om onze online infrastructuur zo goed als continu beschikbaar te houden (24/7). Alleen ingepland onderhoud en force majeur ontstane calamiteiten vormen hierop een uitzondering.

 • Screenen.com is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van de screening in aanraking komt. Hieronder vallen in elk geval alle materialen (waaronder apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die in relatie staan tot de screening, evenals bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van alle betrokken organisaties.  

 • Onze maatstaf is dat wij tenminste vijf jaar terugkijken. Alleen dan kunnen wij een gefundeerde uitspraak doen over de (toekomstige) betrouwbaarheid, integriteit en loyaliteit van uw kandidaat. Wij staan bekend om de betrouwbaarheid van onze rapportages.

 • Een screening is altijd een momentopname, omdat de omstandigheden op basis waarvan een kandidaat positief of negatief wordt geëvalueerd voortdurend kunnen wijzigen. Bij een pre-employment screening wordt kennis van het verleden aangewend om uitspraken te doen over toekomstig gedrag. Het is onze ervaring dat dit betrouwbare analyses oplevert. Wel adviseren wij om, zeker bij bepaalde functies, na een initiële pre-employment screening ook periodieke in-employment screenings in te voeren. Screenings onder het voltallige personeel zorgen bovendien voor draagvlak voor de pre-employment screenings, en voor een gezonde en veilige bedrijfscultuur waarin het afleggen van verantwoording vanzelfsprekend is.  

 • Het aanleveren van de te screenen informatie kan direct na aanmelding plaatsvinden via een beveiligde verbinding. Het is daarna van enkele factoren afhankelijk hoe lang het proces in beslag neemt. Denk aan:

  • Gekozen screentools
  • Complexiteit van het onderzoek
  • Medewerking van de kandidaat
  • Locatie van het onderzoek

  Een eenvoudige screening kan in een dag afgerond zijn. Complexe screenings kunnen tot 20 werkdagen in beslag nemen.  

 • Onze werkmethodiek is er op gericht om de rapportages zo gestandaardiseerd mogelijk aan te leveren. Wij hanteren hierbij de richtlijnen en eisen van het Ministerie van Justitie. Focuspunt in het onderzoek zijn feiten, de zogeheten harde informatie. Bij relevant geachte ‘zachte informatie’ proberen wij deze te verifiëren, teneinde de informatie te bevestigen of ontkrachten. Relevante informatie die niet kan worden bevestigd of ontkracht zal door ons worden vermeld. In de rapportage nemen wij uitsluitend informatie op die relevant is voor de opdrachtgever. Elke rapportage wordt standaard in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld.  

 • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht op inzage en verwijdering van de geregistreerde gegevens. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan worden verzocht de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek is mogelijk in het geval de gegevens feitelijk onjuist zijn, de gegevens onvolledig, niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of in strijd zijn met een wettelijke bepaling. Het verzoek om inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens dient schriftelijk en vergezeld van een leesbaar kopie legitimatiebewijs te zijn aangevraagd. U kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk, telefoon 088-9876010. Op verzoek zal een formulier worden toegestuurd . Na invulling en ondertekening dient deze aangetekend te worden verstuurd naar Screenen.com, Postbus 12939, 1100 AX Amsterdam. Binnen vier weken na ontvangst wordt dit verzoek behandeld en ontvangt u bericht over de doorgevoerde wijzigingen c.q. verwijdering van de gegevens.

 • Dit kan zeker, via het dashboard. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u hier als opdrachtgever inloggen. Het dashboard toont het aantal lopende screenings, evenals de status van elke screening. Wanneer een screening gereed is, dan kunt u via het dashboard het onderzoeksrapport en bijbehorende documenten downloaden. Deze kunt u dan opnemen in het personeelsdossier.

 • Onderzoek in het buitenland kan alleen worden uitgevoerd wanneer er in het betreffende land een passend niveau van privacybescherming bestaat (Personal Information Protection and Electronic Documents Act). Mocht dit niet het geval zijn, dan voert Screenen.com de screening alleen uit wanneer de kandidaat daarvoor ondubbelzinnig toestemming verleent.

 • Wanneer de kandidaat een vraag heeft over zijn of haar screening, dan beantwoorden wij deze graag. Wij zijn hiervoor bereikbaar via telefoon 088-9876010 of via e-mail: info@screenen.com.

 • Aspecten die tijdens een screening aan bod kunnen komen zijn:

  • Vaststellen correcte identiteit
  • Financieel onderzoek (diepgang afhankelijk van functie en risico’s)
  • CV-toets (diepgang afhankelijk van uw voorkeuren)
  • Verificatie opgegeven opleiding(en) en diploma(’s) (op basis van machtiging door kandidaat)
  • Onderzoek verstrekte gegevens
  • Onderzoek (semi-)openbare bronnen en databases
  • Onderzoek integriteit
  • Interview met de kandidaat
 • Wij zetten per definitie geen middelen in die de wetgever heeft verboden. Wel raadplegen wij alle relevante bronnen die nodig zijn om uw kandidaat betrouwbaar te kunnen screenen. Dit gaat om openbare bronnen (zoals internet, diplomaregisters en dergelijke) en om bronnen rondom de kandidaat, zoals voormalige werkgevers en andere referenten. Voor het benaderen van deze referenten vragen wij toestemming aan de kandidaat.

 • Ondanks het zorgvuldige proces is het niet uit te sluiten dat geschillen ontstaan. Zeker omdat een screening zich richt op integriteit, zijn interpretatieverschillen over de uitkomst van het onderzoek mogelijk. De persoon die is gescreend, heeft bij Screenen.com altijd de mogelijkheid te reageren op basis van de uitkomsten. Deze periode van hoor en wederhoor heeft tot doel om misinterpretaties, foutieve informatie of uitleg van procedures en beoordeling te neutraliseren. Foutieve beoordelingen kunnen in deze periode bijgesteld worden. Mocht de afhandeling van een screening niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan bestaat de mogelijkheid een gesprek tussen de betrokken partijen (gescreende persoon, opdrachtgever en Screenen.com) te laten plaatsvinden. De uitkomst van dit gesprek is bindend voor de screening. Tot besluit hebben bronnen van Screenen.com recht op inzage. Het inzagerecht moet schriftelijk worden aangevraagd en kan tot 5 jaar na afronding van het screenproces opgeëist worden. Inzage kan alleen fysiek plaatsvinden op het kantooradres van Screenen.com.  

 • Ja, dit is verplicht. Mocht het voor de screening nodig zijn, dan vragen wij de kandidaat ook nog om schriftelijke toestemming, zodat wij ‘gemachtigd’ zijn om informatie in te winnen bij referenten, zoals oud-werkgevers, opleidingsinstituten en dergelijke. Wanneer de screening zich uitsluitend richt op openbare bronnen, dan is een machtiging niet nodig.

Veiligheid

 • Screenen.com respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Op verwerking van persoonsgegevens door Screenen.com is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Gebruik en inrichting van de Levent Group database met persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en hier geregistreerd onder nummer N1319590.

 • Screenen.com spant zich continu in om de veiligheid van alle gebruikte hardware en software zo optimaal mogelijk te houden. Wij zijn trots op de uitstekende reputatie die wij op dit vlak hebben. De veiligheid van onze systemen blijkt onder meer uit de continue aandacht die wij besteden aan de kwaliteit van de technische infrastructuur, het bewaken van protocollen en zaken als encryptie en diverse vormen van autorisatie.

 • Screenen.com maakt gebruik van openbare bronnen. Voor het raadplegen van andere bronnen vragen wij toestemming aan de kandidaat. Wij onderschrijven het belang van wederzijdse verantwoordelijkheid in het proces van werving & selectie. Wij werken volgens de NVP-code van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. De NVP-code stelt onder meer dat ‘de beoogde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer’.  

 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het betreft, verstrekken wij geen privacy-gevoelige informatie aan de opdrachtgever, met uitzondering van de algemene eindrapportage.

Ik wil gebeld wordenVrijblijvend Adviesgesprek

Vraag nu direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Onze screeningen zijn:

Gedegen: zorgvuldige methode en minimaal het 4-ogen principe

Betrouwbaar: u kunt vertrouwen op onze integriteit

Gemakkelijk: u kunt de procedure online starten en volgen

Toegankelijk: geen wachttijden of onnodige handelingen


 

Brochures

Whitepapers


(NL) Weet wie je binnenhaalt

(NL) Minder fraude met meer screening

screenen is onderdeel van LeventGroup

Screenen.com is onderdeel van LeventGroup

mvj_logo

POB Vergunningnr: 1041

cbp_logo

WBP Medlingsnr: m1319590