Waarom schoonmakers gescreend zouden moeten worden…

We staan er niet vaak bij stil, maar schoonmakers komen soms op plekken in gebouwen waar gevoelige informatie makkelijk voor het grijpen kan liggen. In België heeft de ministerraad onlangs dan ook besloten dat iedereen die op riskante plaatsen komt of een gevoelige functie uitoefent, gescreend moet worden. ISS, het grootste schoonmaakbedrijf in België, deed daartoe een verzoek. Ze willen graag in de toekomst schoonmakers, die op risicovolle werkplekken werken, laten screenen, om zo eventuele veiligheidsrisico’s te vermijden. De overgrote meerderheid van de schoonmakers vormt natuurlijk geen enkel risico. Het gaat om juist dat ene individu, dat van kwade wil is. Door te screenen kan men tijdig en het liefst vooraf ingrijpen.

Nog dit jaar wordt de wet gewijzigd die het screeningsproces regelt en bepaalt voor welke beroepen een screening nodig is. Kort samengevat: iedereen die op een ‘gevoelige plaats’ werkt of een ‘gevoelige functie’ uitoefent, komt daarvoor in aanmerking. Steeds meer bedrijven vragen om een screening van het schoonmaakpersoneel, maar de schoonmaakbedrijven zelf kunnen die niet uitvoeren. Die kunnen een kandidaat vragen om een uittreksel zijn strafregister, maar dat is niet verplicht. De eigenaar van het strafblad kan dit document overhandigen aan de werkgever. Die maakt vervolgens zelf de afweging of een eventueel justitieel verleden een belemmering vormt voor de functie die de persoon wil gaan uitoefenen.

In Nederland wordt er helemaal geen inzage in de (eigen) justitiële documentatie gegeven. Werkgevers kunnen wel vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die wordt afgegeven door de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op basis van het door de werkgever opgegeven risicoprofiel bepaalt deze dienst of de eventuele veroordeling een relatie heeft met de beoogde functie en of daarmee de aanstelling een risico vormt. Als zij beoordelen dat er geen risico is of dat de veroordeling geen verband heeft met de functie, kunnen zij, ondanks strafrechtelijke veroordelingen, een VOG afgegeven. De werkgever is dan niet op de hoogte dat de kandidaat veroordelingen heeft voor strafdelicten.

Dit geeft reden te meer om personeel te laten screenen, zodat werkgevers toch weten wat ze binnenhalen. Daarnaast spelen bij ons  natuurlijk vergelijkbare risico’s als in België, dus is ook in Nederland het screenen van schoonmaakpersoneel bepaald geen overbodige luxe.

 

Rene Reijenga,

Directeur Screenen.com