Privacy Statement

Privacy statement

Vergunningen

Het Ministerie van Justitie heeft Levent Group BV, partner van Screenen.com, een vergunning verleend voor het in stand houden van een particulier onderzoeksbureau onder nummer POB 1041 en het vertrouwelijk behandelen van privacy van werknemers. Het Ministerie van Justitie stelt ter bevordering van de kwaliteit van recherchebureaus regels met betrekking tot onder andere:

  • Bekwaamheid, betrouwbaarheid, antecedenten en opleidingseisen van leidinggevenden en personen die te werk worden gesteld door een recherchebureau;
  • Gebouw en de inrichting van het gebouw waarin het recherchebureau is gevestigd;
  • Instructie van en de controle op het personeel;
  • Klachtenregeling;
  • Geheimhoudingsplicht, privacy en verwerking vertrouwelijke gegevens;
  • Wet bescherming persoonsgegevens;
  • Jaarverslagen;
  • Verbod op vergaande inbreuken op persoonlijke levenssfeer.

Privacywetgeving

Screenen.com respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Op verwerking van persoonsgegevens door Screenen.com is de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) van toepassing. Het gebruik en de inrichting van de Levent Group-database met persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en daar geregistreerd onder nummer N1319590.

Sollicitatiecode

Niet alleen kandidaten en werknemers moeten integer zijn naar hun (toekomstige) werkgever, andersom geldt ook dat een dergelijke houding wordt gevraagd van werkgevers naar hun (toekomstige) werknemers toe. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Personeels-management & Organisatieontwikkeling (NVP) de NVP-code opgesteld. Hierin zijn de basisregels van de sollicitatieprocedure beschreven voor werkgevers. Over de screening van een sollicitant/werknemer stelt deze code: ‘Indien de arbeidsorganisatie inlichtingen wil inwinnen bij derden en/of andere bronnen, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming, tenzij dat niet vereist is op grond van een wettelijk of algemeen verbindend voorschrift. De beoogde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant/werknemer.’

Bij het uitvoeren van een screenonderzoek hanteert Screenen.com de richtlijnen van de NVP-code. Deze code is via het beveiligde deel van de website door opdrachtgevers te downloaden.

Ik wil gebeld wordenVrijblijvend Adviesgesprek

Vraag nu direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Onze screeningen zijn:

Gedegen: zorgvuldige methode en minimaal het 4-ogen principe

Betrouwbaar: u kunt vertrouwen op onze integriteit

Gemakkelijk: u kunt de procedure online starten en volgen

Toegankelijk: geen wachttijden of onnodige handelingen


 

Brochures

Denkt u er over een screening aan te vragen?

Ik wil een vrijblijvend adviesgesprek

logo_footer

Screenen.com is onderdeel van LeventGroup

mvj_logo

POB Vergunningnr: 1041

Logo Autoriteit Persoonsgegevens en privacy

WBP Medlingsnr: m1319590