Een integriteitsinterview is geen sollicitatiegesprek!

Het integriteitsinterview is een van de belangrijkste screeningsinstrumenten en maakt dus deel uit van het integriteitsonderzoek. Na een grondige screening zal het screeningbureau tijdens dit interview de informatie die de kandidaat ter beschikking heeft gesteld en gegevens die uit eigen onderzoek verkregen zijn, met de kandidaat bespreken. Hierbij wordt geprobeerd te achterhalen in welke mate de kandidaat integer is en integer handelt. Het is tegelijkertijd ook een test waarmee getracht wordt zo goed mogelijk de betrouwbaarheid van een kandidaat te meten, bijvoorbeeld door de antwoorden van de kandidaat op een aantal aan hem of haar gestelde vragen te analyseren en op basis van de analyse een oordeel over de integriteit van de kandidaat uit te spreken. Tijdens het gesprek kan de kandidaat dus ‘live’ getest worden door middel van het voorleggen van enkele casussen met betrekking tot integriteit. Ook zal het screeningsbureau aan de hand van ervaringen proberen te achterhalen hoe kandidaten denken over relevante veiligheidsissues en hoe ze zouden handelen in confrontatie met bepaalde integriteitsaspecten. Vooral bij kwetsbare functies is het van belang om casussen met integriteitrisico’s die horen bij die specifieke functie voor te leggen. Afhankelijk van de functie die de betrokkene gaat uitvoeren, zal het screeningbureau met meer diepgang informatie inwinnen en die informatie gebruiken voor het maken van de risicoafweging: mag de betrokkene voor of bij de organisatie zijn/haar functie gaan uitvoeren?

De reactie van de kandidaat hierop zal laten zien of de kandidaat zich überhaupt bewust is van de risico’s die zijn verbonden aan de nieuwe functie. Mocht dat niet het geval zijn, dan biedt dit een opening om hierover met de kandidaat verder te in gesprek te gaan. Het is van belang dat de kandidaat weet wat er van hem verwacht wordt en hij moet kunnen inschatten of hij daaraan kan en wil voldoen.

Een integriteitsinterview is echt iets heel anders dan een sollicitatiegesprek dat door de werkgever wordt gevoerd; een screeningbureau is een onafhankelijke partij die niet ingaat op de competenties van de kandidaat. Bij een integriteitsinterview draait het uitsluitend om risico’s en integer gedrag. Door casussen te schetsen proberen we uit te zoeken hoe de kandidaat in een bepaalde situatie zou handelen. Het integriteitsinterview kan wel worden toegepast om die vragen te laten stellen die de werkgever zelf tijdens een sollicitatiegesprek liever niet stelt, omdat ze de net opgebouwde goede vertrouwensverstandhouding met de sollicitant zouden kunnen verstoren.