Iedereen doorlichten die in opvang en zorg werkt

Hoe om te gaan met de screening van mensen die werken met kwetsbare groepen in de samenleving als kinderen, bejaarden en (geestelijk) gehandicapten. Laat een externe specialist een integriteitgesprek en -toets houden en een daderprofilering opstellen, betoogt directeur van Levent Group René Reijenga, voormalig zedenrechercheur en per 1 januari 2011 voorzitter van de vakgroep Screenen en ethiek van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland.
De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest voor- en veel gezegd over het screenen van personeel in de kinderopvang. En ook eerder dit jaar stonden de kranten bol over de zwemschoolhouder in Den Bosch die ontuchtige handelingen verrichte met leerlingen. Maar niet alleen kinderen, ook bejaarden en (geestelijk) gehandicapten moeten voortaan met een gerust hart kunnen worden overgelaten aan de zorg van hun begeleiders. Hoe we dat doen? Door te zorgen dat ál het personeel in deze sectoren in het vervolg een grondige screening van een deskundig en gelicentieerd persoon ondergaat. Bij wet verplicht. Juist ook omdat het merendeel van de begeleiders van deze kwetsbare groepen niet de minste blaam treft. Want zoals ook de Sollicitatiecode al aangeeft: de kandidaat moet een eerlijke kans hebben en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Door zijn integriteit aan te tonen, wordt ook voor zíjn belangen opgekomen.

In het debat rond om de zedenzaak in Amsterdam werd en wordt met name de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) veelvuldig besproken. Met een VOG alleen ben je er echter niet. Deze betreft immers enkel veroordelingen op het gebied van de werkzaamheden die de kandidaat uitvoert, terwijl een veroordeling op een ander vlak eveneens veelzeggend kan zijn over zijn integriteit. Bovendien gaat de VOG slechts vier jaar terug en weten werkgevers veelal niet dat het ook mogelijk is voor personen afkomstig uit het buitenland een VOG aan te vragen. Willen we er dus zorg voor dragen dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving veilig zijn in andermans handen, dan moet er meer gebeuren.

Waar de VOG enkel de betrouwbaarheid van een kandidaat betreft, is het eveneens van groot belang door middel van een integriteitonderzoek vast te stellen of de kandidaat integer is in zijn omgangsvormen. Let wel: een integriteitonderzoek maakt deel uit van een pre-employment screening, een middel dat niet te vroeg in de sollicitatieprocedure mag worden ingezet. Het dient als sluitstuk van deze procedure en wordt dus pas uitgevoerd nadat is vastgesteld dat een persoon voldoet aan de overige eisen van geschiktheid – aldus de Nationale richtlijn Pre-Employment Screening (PES).

Met betrekking tot het integriteitonderzoek moet allereerst duidelijk zijn dat een opvangvoorziening per definitie niet in staat is om zelf haar toekomstige werknemers op integriteit te screenen. De directie van een zorginstelling is niet opgeleid om mensen te screenen, daar hebben ze de ervaring en de expertise niet voor. Bovendien is juist in deze branches de vertrouwensband met de medewerkers van niet te onderschatten belang. Die wordt direct met de eerste vraag omtrent eventueel foutieve gedragingen ondermijnd. Bovendien moet degene die screent weten welke vragen te stellen om tot de kern van een kandidaat te komen. Ook mag dit per se niet telefonisch gebeuren; een persoonlijk gesprek is een vereiste. Persoonlijk, omdat er op die manier veel dieper op kwesties kan worden ingegaan dan door de telefoon mogelijk is.

Bij de keuze voor een screeningsexpert kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een voormalig (zeden)rechercheur, seksuoloog of arbeidspsycholoog. Afgezien van het achterhalen of iemand geschikt is voor de functie, kan deze expert dieper ingaan op het integriteitvraagstuk, waarbij eveneens het seksuele gedrag richting kinderen aan bod dient te komen. Externe specialisten die gewend zijn op dit gebied te opereren, kunnen daar rechtstreeks naar vragen en op basis van de antwoorden van de kandidaat een accurate inschatting maken of de sollicitant in het verleden foutief gedrag heeft vertoond.

Ook pleit ik ervoor om voor eerder genoemde branches, maar zeker ook voor scholen en sportverenigingen, een daderprofilering te ontwikkelen. Deze moet als leidraad worden gebruikt voor een screening van functies waarbij een relatief groot risico bestaat dat er ongewenst seksueel gedrag plaatsvindt. De screeningsexpert die het gesprek aangaat met de kandidaat, kan het risico of deze foutief gedrag vertoont, of in de toekomst zou kunnen gaan vertonen, op basis hiervan zorgvuldig inschatten. De profilering kan helpen de risico-indicatoren bij een kandidaat te herkennen, waardoor een inschatting kan worden gemaakt of met zijn indienststelling in de toekomst ook daadwerkelijk een risico wordt gelopen.

Voorts kan een expert een omgevingsonderzoek rond de kandidaat uitvoeren. Diens sociale omgeving en leefwijze kunnen eveneens een indicatie zijn voor (toekomstig) gedrag. Om die reden moeten verschillende personen uit de omgeving van de kandidaat uitvoerig worden gesproken. Daarbij moeten de sociale netwerken lijfelijk worden onderzocht: welke zijn dit, met wie heeft hij contacten, waar hij woont, hoe staat hij bekend in zijn omgeving, et cetera. Ook moet naar de financiën van de sollicitant worden gekeken. Stel, hij heeft een inkomen van 3000 euro, maar een ton op zijn bankrekening, dan zou dit kunnen duiden op nevendiensten. Een screeningsexpert is bevoegd naar die discrepantie te vragen. Het is belangrijk dat de deskundige op dergelijke zaken ingaat om te bepalen of er indicatoren aanwezig zijn, die kunnen duiden op foutief gedrag. De methodiek moet bovendien valide zijn. Is dat niet het geval, dan bestaat het gevaar dat een kandidaat op basis van de methodiek als een potentiële risicofactor wordt bestempeld, een zwaarwegende consequentie. Ook de screentools moeten dus integer zijn en zorgvuldig worden gekozen.

Samenvattend: een screeningsexpert gaat bij het vormen van zijn oordeel over de kandidaat zowel af op het integriteitonderzoek en de daderprofilering als op het omgevingsonderzoek. Hij baseert zijn oordeel nooit alleen op één enkel onderdeel van de gehele drietrapsscreening.

Tot slot is er de kwestie van de eventuele schending van de privacy van de kandidaat. Privacy heeft ons land, terecht, hoog in het vaandel staan, en de vraag aan de kandidaat om informatie ter beschikking te stellen kan verregaand zijn. Als hier niet zorgvuldig mee wordt omgegaan, bestaat er het risico dat diens privacy wordt geschonden. De richtlijnen voor een PES schrijven eveneens voor dat de inbreuk op de privacy tot een minimum beperkt dient te blijven. Een screeningsexpert zal dit traject dan ook altijd bewaken en daar bovendien met de kandidaat over spreken. De kandidaat op zijn beurt zal eerder geneigd zijn mee te werken als hij zeker weet dat zijn privacy is gewaarborgd. En een integere kandidaat die doordrongen is van de risico’s die er aan de uitvoering van zijn zorgende beroep kleven, zal zeker zijn toestemming verlenen. Daarbij wil ik stellen dat in gevallen zoals die in Amsterdam het doel de middelen altijd heiligt.

Per 1 januari 2011 ben ik voorzitter van de vakgroep Screenen en ethiek van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland. In die hoedanigheid zal ik deze problematiek dan ook zeker aankaarten. Mensen in zorgende beroepsgroepen mogen nooit, maar dan ook nooit meer worden aangenomen zonder eerst een zeer grondige screening te hebben ondergaan.


Bron: in verkorte versie als opinieartikel gepubliceerd in dagblad Trouw