De (on)zin van de VOG

Vier deskundigen aan het woord

De afgelopen weken was er in de media veel aandacht voor- en is er veel gezegd over het screenen van personeel. Naar aanleiding rond de perikelen in de PVV-gelederen was er allereerst de vraag of Kamerleden niet beter moeten worden gescreend. Vervolgens rezen dezelfde vragen rond om werknemers in de kinderopvang. Hoe zorgen we ervoor dat we voortaan met zekerheid kunnen zeggen dat we in Nederland enkel en alleen integere en betrouwbare werknemers hebben? Is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afdoende?

We vroegen het vier experts: Berndt Rif, tot 1 jl januari voorzitter van de vakgroep Screening en Ethiek van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland; René Reijenga, directeur van Levent Group en sinds 1 januari voorzitter van diezelfde vakgroep; Marcus Draaisma, partner Palthe-Oberman advocaten en lid van de Commissie NVP-Sollicitatiecode; en Anne Volkers, secretaris Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid bij VNO NCW.

De VOG, hoe zinvol is die?

Berndt Rif
‘Uit het feit dat er vragen worden gesteld over de VOG blijkt al de kwetsbaarheid ervan. Het middel screening zou moeten worden ingezet ten aanzien van een aantal dreigingen die zijn gedefinieerd. Op die manier zou je weten hoe modus operandi eruitzien: hoe handelt iemand terwijl hij weet dat hij met een illegale activiteit bezig is? Daarmee kan iedereen beantwoorden of de VOG voldoende is om dergelijk gedrag tegen te houden en dan blijkt dat dit niet het geval is, want een aantal zaken pik je er niet uit. Nu haal je alleen de mensen eruit die in het verleden zo dom waren om tegen de lamp te lopen. Mensen die willens en wetens ergens mee bezig zijn of geen antecedenten hebben, spoor je er nu niet mee op. De VOG wordt door veel bedrijven en mensen ingezet zonder dat ze erbij hebben stilgestaan te definiëren wat ze er eigenlijk mee willen bereiken. Als ze niet iemand in huis willen halen die weliswaar geen foute bedoelingen heeft, maar geen antecedenten kan tonen, is de VOG niet voldoende.’

Marcus Draaisma
‘Ik vind de VOG een redelijk screeningsinstrument. Wel heb ik de indruk dat in geval van parttime dienstverbanden het ministerie van Justitie te makkelijk een VOG afgeeft. De weging door de overheid is misschien te licht. Het probleem is echter dat een weging moeilijk controleerbaar is, behalve met een bezwaar- en beroepsprocedure, maar als het zo ver komt is de betreffende baan al vergeven. Ook ben ik niet van mening dat de VOG verplicht zou moeten worden gesteld voor sollicitanten. Er zijn heel veel banen waarvoor een VOG niet nodig is. Daarbij denk ik dat het systeem zou vastlopen als je dat zou doen.’

Anne Volkers
‘Wij vinden de VOG een belangrijk instrument als aanvulling op het totaal van screeningsmogelijkheden. Openbroninformatie en gegevens verstrekt door de betrokkene, zoals diploma’s en werkverleden, moeten bij een sollicitatie worden gecheckt. De VOG is bedoeld voor gesloten bronnen waarop je geen zicht hebt, zoals justitiële gegevens. Het is een aanvulling om te kijken in hoeverre de betrokkene relevante antecedenten heeft. Ik vind het in die zin een waardevol instrument.’

René Reijenga
‘De VOG is een prima instrument, maar alleen daarmee ben je er nog niet. De VOG betreft immers enkel veroordelingen op het gebied van de werkzaamheden die de kandidaat uitvoert, terwijl een veroordeling op een ander vlak eveneens veelzeggend kan zijn over diens integriteit. Daarom moet er ook een integriteitonderzoek en omgevingsonderzoek uit te voeren. Let wel: een integriteitonderzoek maakt deel uit van een pre-employment screening, een middel dat niet te vroeg in de sollicitatieprocedure mag worden ingezet. Het dient als sluitstuk van deze procedure en wordt dus pas uitgevoerd nadat is vastgesteld dat een persoon voldoet aan de overige eisen van geschiktheid.’

Moeten veroordeelden een nieuwe kans krijgen?

Marcus Draaisma
‘Uiteraard moeten veroordeelden een nieuwe kans krijgen en niet worden gehinderd door een minder relevant strafrechtelijk verleden, waarvoor zij al zijn bestraft.’

Anne Volkers
‘Iemand moet in de gelegenheid worden gesteld zijn leven te beteren. De termijn van vier jaar die de VOG nu aanhoudt, is arbitrair, maar iemand moet niet eeuwig worden gestraft voor één fout. Voor zedendelicten geldt overigens een veel langere termijn. Heeft een persoon echter een reeks aan delicten gepleegd, dan ontstaat er een heel ander beeld van iemands integriteit. Dan is het de vraag of je zo iemand in dienst zou willen hebben. Goed om te weten dat er bureaus zijn die integriteitonderzoeken aanbieden.’

René Reijenga
‘Niemand kan en mag tweemaal voor hetzelfde feit worden gestraft. Als je enkel en alleen op basis van een veroordeling besluit om iemand niet aan te stellen, ga je opnieuw op de stoel van een rechter zitten. Dat is niet juist. Als werkgever kun je juist een positieve bijdrage leveren door mensen met een veroordeling terug te laten keren in de maatschappij. Je moet echter wel rekening houden met het feit dat je de medewerker niet in een omgeving plaatst waarin hij opnieuw de fout in kan gaan. Bij een veroordeling voor verduistering in dienstbetrekking bijvoorbeeld zul je de medewerker geen toegang moeten geven tot goederen of gelden, maar hij kan prima functioneren als receptionist of callcentermedewerker. En kandidaten die bijvoorbeeld financiële problemen hebben, in de schuldsanering zitten of bij wie er sprake is van loonbeslagen, zul je geen directe toegang tot financiële- en goederenstromen moeten geven. Het gaat erom als werkgever te weten waar de risico’s liggen en daar je voorzorgsmaatregelen te nemen.’

Wat te doen met in het buitenland gepleegde delicten?

Anne Volkers
‘Wij bekijken de VOG los van de waan van de dag. Daarbij gaat het in de huidige kwestie om iemand die in het buitenland zat, terwijl de VOG is gebaseerd op justitiële gegevens in Nederland. Veroordelingen in het buitenland komen daarin niet voor. Een afstemming van de VOG en informatie-uitwisseling in Europees verband is wel wenselijk.’

Marcus Draaisma
‘Omdat de VOG slechts betrekking heeft op in Nederland gepleegde delicten in vier jaar voorafgaande aan het verzoek, is de betekenis ook beperkt. Er zou ook in andere Europese landen moeten kunnen worden gecheckt.’

Kunnen delicten op de werkvloer wel worden voorkomen?

Berndt Rif
‘Afhankelijk van wat je wilt afvangen, kan iemand als hij bij een bedrijf binnenkomt prima in orde zijn, maar na een halfjaar het kwade pad op gaan. Als je als bedrijf op zo’n moment geen in-employment screening hebt, kun je het stadium van pre-employment screening ook wel achterwege laten.’

Anne Volkers
‘Iets voorkomen kun je nooit helemaal. Iemand die in het verleden niets verkeerds heeft gedaan, kan dat in de toekomst wel doen. De VOG zegt iets over integriteit in het verleden, niet zozeer over de toekomst. Wel wijs ik werkgevers op de mogelijkheid om naast de VOG en andere screeningsmogelijkheden een integriteittoets te laten doen.’

René Reijenga
‘De risico’s van een functie moeten goed in beeld worden gebracht. Ik pleit ervoor om in kwetsbare branches een risicoprofiel te ontwikkelen als leidraad voor de screening van functies waarbij een relatief groot risico bestaat dat er ongewenst gedrag plaatsvindt. De screeningsexpert die het gesprek met de kandidaat aangaat, kan het risico of die foutief gedrag vertoont, of in de toekomst zou kunnen gaan vertonen, op basis hiervan zorgvuldig inschatten. Dit profiel kan helpen de risico-indicatoren bij een kandidaat te herkennen, waardoor een inschatting kan worden gemaakt of met zijn indienststelling in de toekomst ook daadwerkelijk een risico wordt gelopen.’

Vier jaar terugkijken in iemands verleden, is dat wel voldoende?

Berndt Rif
‘Het hangt af van de dreiging en de modus operandi van de betreffende persoon of het afdoende is vier jaar in zijn antecedenten te kunnen terugkijken. Een alternatief is goed na te denken over welke modus operandi kwaadwillenden kunnen gebruiken en jezelf vervolgens de vraag te stellen: als ze dat doen, op welke punten wijken ze dan af van de normale norm van in ieder geval 99 procent van de sollicitanten? Daarnaar moet je op zoek gaan. Dat is predictive profiling.’

Marcus Draaisma
‘Naar aanleiding van de perikelen bij de PVV is onlangs besloten dat bij het benoemen van politici voortaan niet vier, maar tien jaar zal worden teruggekeken. Ik vraag mij daarbij overigens af of het ministerie van Justitie als uitvoerende macht wel een oordeel mag vellen over parlementariërs, onderdeel van de wetgevende en controlerende macht. Dit strookt niet met de trias politica (de scheiding der machten). Daarbij acht ik ook voor andere branches, zoals de zorgverlening, een verlenging van vier naar tien jaar zinnig.’

René Reijenga
‘De VOG gaat slechts vier jaar terug en werkgevers weten veelal niet dat het mogelijk is voor personen afkomstig uit het buitenland een VOG aan te vragen. Er moet meer gebeuren willen we er zorg voor dragen dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving veilig zijn in andermans handen.’

Kunnen werkgevers worden gestimuleerd een VOG aan te vragen?

Anne Volkers
‘Omdat het aanvragen van een VOG nu nog zo’n kostbare aangelegenheid is, zijn VNO NCW en MKB-Nederland in overleg met het ministerie van Justitie bezig het VOG-proces te digitaliseren. Als je het proces vereenvoudigt, kan het sneller en dus goedkoper. Daarmee wordt de kosten-batenanalyse voor werkgevers veel interessanter. Zo proberen we werkgevers te stimuleren gebruik te maken van het instrument.’

Bron: www.screenen.com