10 randvoorwaarden om te kunnen screenen

De politie heeft 665 medewerkers in dienst die nog niet volledig zijn gescreend, zo meldde NOS gisteren. Het merendeel van de screeningen zou al in gang gezet zijn; iedere politiemedewerker wordt onderzocht als hij wordt aangenomen. Het gaat om medewerkers die door de reorganisatie een andere functie hebben gekregen. Daar is een zwaardere screening voor nodig en die hebben soms nog niet plaatsgevonden.

Het screenen van politiemedewerkers krijgt extra veel aandacht door de zaak rond politiemol Mark M. Uit dit soort zaken blijkt maar weer eens te meer dat het screenen van sollicitanten of werknemers een serieuze zaak is, waarbij vaak verschillende belangen spelen. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang, zowel binnen het wettelijk kader als binnen de organisatie. Wist u dat screenen alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden is toegestaan? Dit omdat screenen grote invloed kan hebben op de privacy van de betrokken sollicitant of werknemer. De belangrijkste voorwaarden: de werkgever moet een legitieme reden hebben om te screenen en het moet noodzakelijk zijn.

De Nationale richtlijn PES & IES (Pre Employment Screening en In Employment Screening) geeft een handleiding hoe organisaties het beste met screeningen om kunnen gaan.

We lichten hier tien belangrijke randvoorwaarden toe:

  • De screening vindt pas aan het einde van de sollicitatieprocedure plaats.
  • Voordat de screening wordt gestart, moet het resultaat van de risicoanalyse bekend zijn.
  • De omvang en de diepgang van het onderzoek zijn gerelateerd aan het vastgestelde risiconiveau voor de functie waarin een persoon aan de slag gaat.
  • Als de betrouwbaarheid van een persoon niet kan worden bepaald, kan diegene in die functie geen werkzaamheden bij of voor het bedrijf verrichten.
  • De doorlooptijd van een screening is maximaal vijftien werkdagen gerekend vanaf het moment dat alle voor het onderzoek benodigde informatie is aangeleverd.
  • De uitspraak over de betrouwbaarheid van een persoon is gebaseerd op gegevens uit het verleden (antecedenten) en heden (houding en gedrag) en vertegenwoordigen een ‘’tijdsopname’’ (= datum afsluiting onderzoek).
  • De inbreuk op de privacy van de gescreende persoon dient tot een minimum beperkt te blijven en te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Het instrument screening wordt niet gebruikt om de geschiktheid van een kandidaat voor een functie vast te stellen. Dit is een verantwoordelijkheid van de lijnmanager en/of de afdeling personeelszaken (of soortgelijke afdeling).
  • Om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de (toekomstige) betrouwbaarheid, integriteit en loyaliteit van een (nieuwe)medewerker dient een periode van minimaal vijf jaar, voorafgaande aan de sollicitatie te kunnen worden onderzocht op antecedenten.
  • Een screening dient proportioneel te zijn en niet zwaarder dan het doel dat wordt beoogd voor de functie waar de screening betrekking op heeft.

René Reijenga, directeur screenen.com