Meer zekerheid met een screening door Screenen.com

Wilt u zeker zijn van een gezonde bedrijfscultuur waarin iedereen elkaar kan vertrouwen? Dan bent u bij Screenen.com aan het juiste adres! Met op maat gemaakte screenings voorzien wij uw bedrijf van de nodige informatie over de integriteit van uw medewerkers.

Goede samenwerking is essentieel binnen een bedrijf, en is alleen mogelijk wanneer medewerkers elkaar echt kennen. Met een screening bij Screenen.com weet u zeker dat al uw (toekomstige) werknemers ook echt geen geheimen voor u hebben.

Niet iedere screening is hetzelfde, daarom gaan we samen met u op zoek naar de beste screening voor uw bedrijf. Screenen.com levert maatwerk, aan de hand van uw wensen verzorgen wij een flexibele, betaalbare screening op maat.

Screenen.com levert kwaliteit! Met een team van ervaren professionals doen wij hoogwaardige screeningen, die voldoen aan alle wensen van uw bedrijf.

Kijk hier voor meer informatie over Screenen.com.

Onze unieke manier van werken

Screenen.com hanteert een unieke manier van werken waardoor én de opdrachtgever én de kandidaat die gescreend moet worden met zo weinig mogelijk administratieve ballast wordt opgezadeld.

Door directe communicatielijnen en slimme ICT-oplossingen wordt de doorlooptijd van een screening zo kort mogelijk gehouden en wordt deze afgesloten met een rapportage.

De rapportage is functioneel en laat direct zien waar er eventueel nog aandachtspunten overblijven om met de gescreende kandidaat te bespreken.

Zie verder op de pagina voor onze werkwijze

Our unique way of working

Screenen.com has a unique way of working through which the client and the candidate that has to be screened will be foisted a minimal administrative burden.

Through direct communication lines and smart ICT solutions the lead time of a screening will be kept as short as possible and it will be concluded with a report.

The report is functional and shows directly where there still might remain points of interest to discuss with the screened candidate.

See further on the page for our method of working

Offerte aanvragen
Neem contact op

Uw resultaat

Op basis van uw selectie stellen wij onderstaande screentools voor. Klik op de tool voor meer informatie.
 • Controle identiteit (Basis)
  Het identiteitsdocument van de kandidaat wordt gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Dit kan worden uitgebreid met een afzonderlijk controlerapport voor de loonadministratie. Met dit rapport voldoet u aan de wettelijke werkgeversplicht.
 • Controle tewerkstellingsvergunning (Basis)
  Er wordt gecontroleerd of de kandidaat gerechtigd is om te mogen werken. Kandidaten van buiten de Europese Gemeenschap hebben deze TeWerkstellingsVergunning (TWV) nodig om te mogen werken in Nederland. Bedrijven die werknemers zonder TWV in dienst hebben maken kans op een zware boete.
 • Adresverificatie (Basis)
  De adresgegevens van de kandidaat worden gecontroleerd. Er wordt gekeken of de kandidaat daadwerkelijk staat ingeschreven op het opgegeven adres.
 • Controle waarschuwingslijsten (Basis)
  Er wordt gecontroleerd of de kandidaat wordt gezocht door opsporingsautoriteiten met betrekking tot bijvoorbeeld zware criminaliteit of betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze controle wordt zowel voor nationale als internationale waarschuwingslijsten uitgevoerd.
 • Verklaring omtrent gedrag (Dienst Justis) (Basis)
  De kandidaat overhandigt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit document dient aangevraagd te worden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Screenen.com helpt de kandidaat bij de aanvraagprocedure.
 • Eigen verklaring omtrent gedrag (Basis)
  Een door de kandidaat zelf gewaarmerkt document dat hij of zij niet ter zake doende met politie en/of justie in aanraking is geweest
 • Integriteitsverklaring

  De kandidaat ondertekent een Integriteitsverklaring.

  In dit document verklaart de kandidaat, onder andere, nooit vervolgd of veroordeeld te zijn voor een aantal zaken. De kandidaat…:

  • heeft nooit een wettelijk voorschrift met financieel-economisch karakter overtreden.
  • is nooit onderwerp geweest van een strafrechtelijk of disciplinair onderzoek.
  • is nooit veroordeeld voor een misdrijf.
  • is de afgelopen vijf jaar geen onderwerp van negatieve publicaties geweest.
  • is nooit bestuurder of senior manager geweest van een bedrijf of stichting die failliet is gegaan.
  • heeft nooit onder toezicht gestaan van een toezichthouder.
  • heeft nooit een conflict gehad met een werkgever of zakelijke relatie.
  • heeft nooit arbeidsrechtelijke sancties tegen hem/haar opgelegd gekregen.

  Afhankelijk van de beoogde functie kan hier een andere invulling aan gegeven worden.

 • CV Controle

  Het CV van de kandidaat wordt grondig geanalyseerd.

  Er wordt onder andere uitgezocht of de opgegeven werkperiodes correct zijn, en of eventuele gaten in het CV verklaarbaar zijn.

 • Verificatie opleidingen

  De opleidingsdocumenten en diploma’s worden beoordeeld op echtheid.

  De volgende controles vinden plaats: controle studierichting, cijferlijsten, studieduur en periode van opleiding, echtheid van het certificaat en/of diploma.

  Voor dit onderzoek is een schriftelijke machtiging van de kandidaat nodig.

 • Bronnen onderzoek – Basis

  Een open bronnen onderzoek waarbij op internet wordt gezocht naar informatie over de kandidaat.

  Dit gebeurt op een reeks vooraf gedefinieerde websites. Denk hierbij bijvoorbeeld aan social media sites.

 • Bronnen onderzoek – Extra

  Aanvullend op de basis uitvoering zullen hier meer bronnen gebruikt worden en zal er een diepere zoekslag plaatsvinden.

 • Bronnen onderzoek – Uitgebreid

  Hier zullen alle ons beschikbare bronnen, naast internet, toegepast worden en hier zullen waar mogelijk gegevens gecross-checked worden.

 • Verificatie KvK

  Er wordt onderzocht of er op het woonadres van de kandidaat een onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

  Als dat het geval is wordt navraag gedaan bij de kandidaat om te beoordelen of er sprake kan zijn van conflicterende belangen.

 • Financieel onderzoek – Basis

  Het financiële verleden van de kandidaat wordt onderzocht.

  De volgende elementen worden onderzocht: faillissementen, surseance van betalingen, schuldsanering, deurwaardersinterventie, incassovorderingen, betalingsgedrag en andere onregelmatigheden in het verleden.

 • Financieel onderzoek – Extra

  Naast het Basis onderzoek wordt de huidige staat van financiële verplichtingen van de kandidaat onderzocht.

  Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven bekeken en wordt de financiële positie van de kandidaat beoordeeld. De kandidaat zal worden verzocht hiervoor extra informatie aan te leveren.

 • Financieel onderzoek – Uitgebreid

  Het Basis en Extra onderzoek wordt aangevuld met onderzoek naar de bezittingen en financiële deelnemingen.

  De kandidaat zal worden verzocht hiervoor extra informatie aan te leveren.

 • Referenten onderzoek

  Referenten worden benaderd voor het verstrekken van informatie over de kandidaat.

  Zowel de door de kandidaat aangeleverde referenten als andere, door Screenen.com gevonden kandidaten worden benaderd.

  Voor dit onderzoek is een schriftelijke machtiging van de kandidaat nodig.

 • Integriteitsinterview

  De integriteit van de kandidaat wordt beoordeeld tijdens een interview.

  Dit gebeurt op basis van de informatie die de kandidaat heeft verstrekt en de informatie die Screenen.com uit eigen onderzoek heeft verzameld.

Uitleg geselecteerde tools
 • Basis selectie, aanwezig in elke screening
 • Extra tool vanwege de door u gemaakte selectie
 • Mogelijke uitbreiding die past bij uw selectie
 • Deze tool lijkt niet nodig op basis van uw selectie
Wij helpen u graag om zekerheid te krijgen over uw medewerkers. Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over hoe wij te werk gaan? Bekijk ons stappenplan en ontdek hoe snel en gemakkelijk Screenen is. Lees meer

Ontdek de beste screening
voor uw kandidaat

Deze test brengt in kaart welke screening het beste aansluit bij de functie van uw kandidaat. Doe de test en ontdek direct hoe u inzicht kunt krijgen in de betrouwbaarheid van uw kandidaat.

Start de test
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stap 1 /10

Your result

Based on your selection we offer the following screening tools. Click on the tool for more information.
 • Check identity (Basis)
  The candidate's identity document is checked for authenticity and validity. This can be expanded with a separate audit report for the payroll. With this report, you meet the legal employers duty./div>
 • Check work permit (Basis)
  It is checked whether the candidate has the right to work. Candidates from outside of the European Union need this work permit (TWV) in order to be allowed to work in the Netherlands. Companies that hire employees without a work permit stand the chance of a heavy fine.
 • Address verification (Basis)
  The address details of the candidate will be checked. We check whether the candidate is actually registered at the provided address.
 • Check warning lists (Basis)
  We check whether the candidate is wanted by law enforcement authorities with regard to heavy crime or involvement with terrorist activities for example. This check is performed for both national and international warning lists.
 • Certificate of Good Conduct (Dienst Justis) (Basis)
  The candidate submits a Certificate of Good Conduct. This document has to be applied for at the Ministry of Security and Justice. Screenen.com helps the candidate with the application procedure.
 • Personal certificate of good conduct (Basis)
  A document signed by the candidate, stating that he or she has not been in pertinent contact with the police or justice
 • Integrity Statement

  The candidate signs an Integrity Statement.

  In this document the candidate declares to have never been prosecuted or convicted for several offenses, among others. The candidate…:

  • has never violated a statutory provision with a financial-economic character.
  • has never been the subject of a criminal or disciplinary investigation.
  • has never been convicted of a crime.
  • has not been the subject of negative publications during the last five years.
  • has never been a director or senior manager of a company or organization that has gone bankrupt.
  • has never been under the supervision of a supervisor.
  • has never had a conflict with an employer or business relationship.
  • has never had any labor law sanctions imposed against him/her.

  Depending on the desired position, a different interpretation can be used.

 • CV Check

  The candidate's CV is thoroughly analyzed.

  It is examined whether the specified employment periods are correct among others, and whether any gaps in the CV are explained.

 • Verification education

  The educational documents and diplomas are examined for authenticity.

  The following checks take place: check education discipline, transcripts and study period, authenticity of the certificate and/or diploma.

  For this investigation a written authorization is required from the candidate.

 • Source Investigation – Basis

  An open source investigation involving searching the internet for information about the candidate.

  A set of predefined websites are used for this, social media sites for example.

 • Source Investigation – Extra

  In addition to the basic version, more sources will be used here and there will be a deeper search.

 • Source Investigation – Extensive

  Here all sources available to us, besides the internet, will be applied and here details will be cross-checked where possible.

 • Verification Chamber of Commerce

  It is investigated whether a business is registered at the residential address of the candidate with the Chamber of Commerce.

  If that's the case, inquiries will be made with the candidate to assess whether there may be conflicting interests.

 • Financial Investigation – Basis

  The financial past of the candidate will be investigated.

  The following elements will be investigated: bankruptcies, suspension of payment, debt restructuring, bailiff intervention, debt collection, payment behavior and other irregularities in the past.

 • Financial Investigation – Extra

  In addition to basic investigation, the current state of financial obligations of the candidate are examined.

  In addition, the income and expenditures will be examined and the financial position of the candidate will be assessed. The candidate will be asked to provide additional information for this.

 • Financial Investigation – Extensive

  The Basis and Extra investigation will be complemented with an investigation of the possessions and finances.

 • Reference investigation

  References will be approached to provide information about the candidate.

  Both the submitted references and other references, found by Screenen.com, will be approached.

  For this investigation a written authorization is required from the candidate.

 • Integrity Interview

  The integrity of the candidate will be assessed during an interview.

  This will be based on the information the candidate submitted, and the information that Screenen.com collects from its own investigation.

Explanation selected tools
 • Basis selection, present in every screening
 • Extra tool for the selection you made
 • Possible extension that suits your selection
 • This tool doesn't seem to be necessary based on your selection
We will gladly help you to gain certainty about your employees. Please fill out your details, and we will contact you as soon as possible.

Want to know more about our approach? check our roadmap and discover how quick and easy a screening will be. Read more

Discover the best screening
for your candidate

This test will identify which screening suits the position of the candidate best. Take the test and discover instantly how to gain insight into the reliability of your candidate.

Start the test
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Step 1 /10